Bo trening jest najważniejszy.
Katana wa Bushi no tamashi.
Sensei, Karate Zielona Góra
Onegai shimasu.
Sensei, Karate Zielona Góra
Bo człowiek jest najważniejszy.
Sensei, Karate Zielona Góra
Element KATA Heian Shodan.
Element KATA Kanku-Dai.
Gyaku Tsuki – element techniki kontrataku.